วันที 10-11ตุลาคม 2554 ผมได้มาอบรมที่โรงแรมเสาวลักษณ์เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับในการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อนำไปถ่ายทอดต่อไป

โฆษณา